ارج

نقشه

توضیحات

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

44501512

44516009

http://www.arjco.com

تهران . جاده مخصوص . سه راه ارج . شرکت ارج

فرایند های واگذاری