سیمان ساوه

نقشه

توضیحات

شرکت سیمان سفید ساوه (سهامی خاص)به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۳ مجمع عمومی موسس در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۶ تحت شماره ۷۲۶۴۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.کارخانه سیمان سفید در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۳ بصورت رسمی افتتاح و به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۷ وزارت صنایع از تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۱ مورد بهره برداری قرار گرفت بر اساس تصمیمات متخذه در جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۶ و ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت از سیمان سفید ساوه به سیمان ساوه تغییر یافته و مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

۴۵۲۳۱۰۰۰

۴۵۲۳۱۲۲۹

http://www.savehcement.com/

کیلومتر 50 جاده ساوه به بوئین زهرا

فرایند های واگذاری