لوله سازی اهواز

نقشه

توضیحات

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عـام) در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۵ با نام کارخانجات لوله سازی اهواز تاسیس و تحت شماره ۱۱۲۵۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً در تاریخ ۱۳۴۸/۰۶/۲۷ بـا تصویب مجمع عمومی به شرکت سهامی لوله ‎سازی اهواز و درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۴ بنام شرکت لولـه سـازی اهـواز (سهامی خاص) تغییـر نـام داده اسـت. درسال ۷۹ و براساس مصوبه هئیت وزیران ۱۰۰% شرکت در قبال رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار و از زمره شرکتهای دولتی خارج و بمـوجب مصـوبه مجمع عمـومی بطـور فـوق العـاده مـورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ و طبـق آگهــی تبدیـل شمـاره ۳۲/۲۱۰۵ مـورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ شرکــت از “سهـامــی خــاص” بــه”سهــامــی عـــام” تغییر یافته است.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

32270222

32271859

www.apm-ir.com

اهواز – ناحیه صنعتی کارون – شرکت لوله سازی اهواز

فرایند های واگذاری