کرمانیت

نقشه

توضیحات

شرکت کرمانیت (سهامی خاص) مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به اسنتاد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به کرمان انتقال یافته و در اداره ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده است.

نیازمند اصلاح ساختار مالی

مالک بالغ بر ۳۵ هکتار زمین در کرمان و بیش از ۴۵ هزار مترمربع مستحدثات، دارای ۲ واحد آپارتمان اداری در گاندی جنوبی به متراژ حدود ۲۵۰ مترمربع.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری

میزان سرمایه

ظرفیت تولید

میزان فروش

اطلاعات تماس شرکت

فرایند های واگذاری