فرآيند گسترتامين

نقشه

توضیحات

فرایند گستر تامین در راستای اهداف سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین تشکیل و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت شماره ۳۴۵۰۰۹ به ثبت رسید و متعاقبا به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ مرکز اصلی شرکت به شهر تبریز منتقل و در اداره ثبت شرکتهای تبریز تحت شماره ۴۴۱۵۹ در سال ۹۵ به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ شروع به بهره برداری نموده است.در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین است و واحد تجاری نهایی گروه،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

دریافت مسیر از نمایش

اطلاعات مالی شرکت

درصد واگذاری ۱۰۰٪

میزان سرمایه ۱۵۰۰۰۰ م.ر

ظرفیت تولید ۱۵۰۰۰ تن

میزان فروش ۱۱۴۰۳۹ م.ر

اطلاعات تماس شرکت

36301064

36301037

www.hydrogenperoxide.ir

تبریز ، کیلومتر 20 جاده تهران، ابتدای جاده باسمنج ، جنب کارخانه کلر پارس ، شرکت فرآیند گستر تامین

فرایند های واگذاری