قوانین و مقررات

 

  آیین نامه‌های واگذاری

 

آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 

  دستورالعمل‌های واگذاری

 

پایه فرابورس

حق تقدم

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

دستورالعمل معاملات بلوک

شیوه معامله

ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی

ضوابط متقاضیان جدید ۰۹-۰۷-۹۷

      دستورالعمل فروش سهام فرابورس
        عرضه یکجا سهامی خاص

پرسشنامه‌عرضه یکجای سهام کنترلی شرکتهای سهامی خاص

پرسشنامه‌عرضه یکجای سهام غیر مدیریتی و مدیریتی غیرکنترلی شرکتهای سهامی خاص

تعهدات هیأت مدیره شرکت سهامی خاص

صورت جلسات هیئت مدیره جهت عرضه شرکت سهامی خاص

صورتجلسات مجمع جهت عرضه شرکت سهامی خاص

بیانیه عرضه سهام شرکتهای سهامی خاص

فرم درخواست تسویه وجه خارج از پایاپای عرضه یکجای سهامی خاص

بیانیه اطلاع از شرایط خرید سهام از طریق بازار سوم عرضه سهامی خاص

معرفی نماینده جهت امور نقل و انتقال سهام از طریق بازار سوم فرابورس ایران

تقاضانامه عرضه یکجای سهام شرکت های سهامی خاص

 

      عرضه یکجا سهامی عام

فرم بررسی اطلاعات معاملات عمده کنترلی و مدیریتی غیر کنترلی مقررات پولشویی

پرسشنامه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکتهای سهامی عام

پرسشنامه عرضه یکجای سهام غیر مدیریتی و مدیریتی غیرکنترلی شرکتهای سهامی عام

تعهدات متقاضی عرضه جهت عرضه سهام شرکت سهامی عام

تعهدات هیات مدیره ناشرجهت عرضه سهام شرکت سهامی عام

بیانیه عرضه سهام شرکتهای سهامی عام

فرم درخواست تسویه وجه خارج از پایاپای عرضه یکجای سهامی عام

اطلاع از شرایط خرید جهت عرضه شرکت سهامی عام

برگه رجیستری سهام تعهد شده تادیه نشده شرکتهای سهامی عام

تقاضانامه عرضه یکجای سهام شرکت های سهامی عام نهایی

 

فرایند های واگذاری