ماموریت ها

– داشتن سهمی موثر در تامین مالی فعالیت های اقتصادی شستا
– به کارگیری مقررات، دانش مالی و رویه های موثر برای حفظ سلامت عرضه سهام شرکت های مشمول ساماندهی و رعایت حقوق صاحبان سهام (شستا)
– توسعه و تسهیل فرآیندها با بکار گیری فناوری اطلاعات به منظور دسترسی آسان متقاضیان خرید سهام به اطلاعات شرکت های مشمول ساماندهی
– ایجاد فرآیند پاسخگویی اصولی به ذی نفعان

فرایند های واگذاری