هیات مدیره

اعضای هیئت مدیره:

عنوان: مدیر عامل و نايب رییس هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : امیر مه زاد

 

عنوان: رییس هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: شاهین احمدی

 

عنوان: عضو هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی: هادی ملک محمدی

فرایند های واگذاری