چشم انداز ها

ما برآنیم تا در انجام عملیات بازاریابی، آماده سازی و عرضه سهام شرکت های مشمول ساماندهی شستا حضوری مدبرانه، منصفانه، کارآمد، شفاف و قابل دسترس در بازار سرمایه داشته باشیم.

فرایند های واگذاری