آگهی مزایده شرکت‌های حریر  خوزستان و ملارد شیر

آگهی مزایده شرکت‌های حریر  خوزستان و ملارد شیر برای واگذاری به بخش خصوصی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات مدیریت صبا تامین متقاضیان خرید می توانند ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس شرکت مراجعه کنند و پس از آن ۱۰ روز فرصت دارند تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و تحویل شرکت نمایند. متقاضیان می بایست  حداکثر تا پايان وقت اداري (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مدارک مربوطه را تکمیل و پیشنهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تحویل واحد واگذاری وبازاریابی فروش شرکت خدمات مدیریت صبا تامین نموده و رسید دریافت نمایند.

صورتهای مالی اسفندماه ملارد شیر ۹۶

حریر خوزستان

ملارد شیر

 

نظرات کاربران

فرایند های واگذاری