میزان سرمایه : بیش از 50 میلیارد

شرکتی یافت نشد

فرایند های واگذاری