میزان سرمایه : 10 تا 20 میلیارد

حذف فیلتر

فیلتر

فرایند های واگذاری